Jak mamy możliwość wypełnić zeznanie podatkowe przez internet?

PIT-38 to formularz proponowany dla podmiotów rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W blankiecie tym rozliczymy dochody z:aktywności ekonomicznej prowadzonej na własne nazwisko, działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, w których podatnik jest wspólnikiem, wynajmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub pozostałych umów o analogicznym charakterze. W deklaracji wykazuje się także niezwolnione z opodatkowania profity zagraniczne, które podatnik uzyskał w roku 2014 z tych źródeł przychodów.

obliczymy Twoje podatki
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Płatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający obniżonemu obowiązkowi podatkowemu). Oprogramowanie PIT online 2014, to oprogramowanie z którym obliczysz i przeprowadzisz własnego PIT a sprawnie i łatwo. Odliczenie przysługuje rodzicom realizującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi mieszka również rodzicom przejściowym. Z potrącenia nie skorzystają zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej także opiekunowie prawni w sytuacji, kiedy dziecko z nimi nie zamieszkuje. Niezmiernie pożądany program PIT online 2014, który za Ciebie przeprowadzi PIT (przeczytaj także o innych PITach - np. PIT 36 i 28 - https://www.pitax.pl/pit-28/).

PIT-38 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników sprzedających albo mieszczących dokumenty wartościowe – obligacje, udziały, pochodne instrumenty pieniężne, użyczone papiery wartościowe, udziały w kooperatywach. Ten wariant formularza przeznaczony jest także dla płacących podatki inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i giełdach obcych. Do blankietu jest dozwolone dołączyć aneks PIT/ZG, co znaczy, że na PIT-38 (idź do serwisu) można też ujawnić podobne dochody zdobyte poza granicami Polski. Pora wysłania formularza pit 38 mija 30 kwietnia roku następującego po roku skarbowym. polecane informacje Pitax.pl

Prócz tego PIT-38 zaplanowany jest dla płacących podatki, którzy w roku fiskalnym osiągnęli dochody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną względnie udziałów w spółdzielniach w zamian za wkład niepłatniczy w innej formie niż firma albo jego zorganizowana fragment.